Manualul Comunicare în limba modernă 1. Engleză. Clasa a II-a (Editura Art Klett), în viziunea referenților

08 august 2019

            Manualul propus de Editura Art Klett pentru limba engleză la clasa a II-a răspunde cerințelor programei școlare, urmărind competențele generale și specifice ale acesteia, menţionate în Cuprins pentru fiecare unitate de învăţare. Conform programei, pe parcursul clasei a II-a, se urmăreşte „formarea unor achiziţii de comunicare elementare, respectiv structurarea unor competenţe care să reflecte o adecvare la nivelul A, dezvoltat parţial, conform Portofoliului european”. Manualul Editurii Art Klett oferă profesorului instrumentele necesare pentru îndeplinirea cu succes a acestui demers.

 

 

 

 

             Din punct de vedere structural, manualul cuprinde o unitate introductivă şi şapte unităţi de învăţare a câte 10 pagini fiecare. Fiecare unitate se deschide cu lecţia de vocabular, după care urmează lecţia de gramatică numărul 1, cântecul, lecţia de gramatică numărul 2, povestea, lecţia ce vizează consolidarea poveştii şi lecţia de fonetică. Ultimele 4 pagini din fiecare unitate au conţinut variabil, propunând fie lecţii ce urmăresc strict dezvoltarea celor patru competenţe specifice prevăzute în programă (receptarea de mesaje orale simple, exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală, receptarea de mesaje scrise simple, redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală), fie CLIL (Content and Language Integrated Learning), recapitulare, vizualizare creativă, activităţi tip quiz sau proiecte. Manualul conţine 2 unităţi recapitulative şi 2 teste semestriale, precum şi lecţii tematice (Halloween, Christmas, Easter) şi dicţionar cu poze. În acest fel, structura manualului urmează un tipar ce asigură coerența unităţilor de învăţare şi creează un mediu de învățare plăcut, prin strategii și activități dinamice şi variate, care să motiveze și să implice elevii de clasa a II-a.

 

            Fiecare unitate începe cu introducerea vocabularului cheie, care este prezentat printr-o imagine ce ilustrează tema unităţii, iar structurile gramaticale sunt prezentate și exersate tot în contextul tematicii unităţii de învăţare. Atât vocabularul, cât şi structurile se regăsesc şi în subsolul paginilor respective şi sunt valorificate într-un cântec şi o poveste. Ilustraţiile, cântecele şi poveştile creează contextul optim pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţare eficiente, potrivite pentru vârsta şi nivelul elevilor de clasa a II-a. Prin întâmplările prezentate, fiecare poveste are şi scopul de promovare a unei valori morale, precum munca în echipă, perseverenţa, ajutarea şi acceptarea celor din jur etc. Acest lucru are şi rolul de a creşte motivaţia elevilor de a urmări firul întâmplărilor de la un episod de altul.

 

            Fiecare unitate cuprinde câte o activitate de exersare a pronunţiei pentru anumite sunete sau grupuri de sunete, în contextul unei fraze uşor de reţinut, datorită rimei sau jocului de cuvinte adaptat la nivelul elevilor. În plus, acest exerciţiu reprezintă un joc de comunicare prevăzut şi în programa de clasa a II-a, care recomandă „jocuri de pronunţie pentru sunetele specifice limbii străine”.

 

            Manualul conţine numeroase activităţi pentru dezvoltarea competenţelor specifice – skills – cele vizate în fiecare lecţie fiind notate în subsolul paginii. Se regăsesc exerciţii de reading, cu scurte texte pe teme de interes pentru vârsta şi nivelul elevilor şi cu cerinţe foarte variate, cum ar fi Read and answer, Look at the picture. Read and tick, Read and match etc. Şi activităţile de listening sunt la fel de variate şi interesante (Listen and tick; Listen and answer; Listen and write the name etc.), iar toate lecţiile beneficiază atât de un bogat suport vizual, cât şi de suport auditiv. Deprinderile de writing sunt dezvoltate atât prin exerciţii de spelling, cât şi de tipul Fill in sau chiar scrierea de scurte texte ghidate, cum ar fi Write a birthday card for your best friend. Exerciţiile de speaking încurajează interacţiunea în perechi, pentru schimbul de informaţii simple, uzuale, cum ar fi cererea şi oferirea de informaţii, descrierea simplă a unor obiecte sau persoane, localizarea unor obiecte etc. Aceste activităţi oferă profesorului şi elevilor suportul necesar pentru a exersa competenţele prevăzute în programă.

 

            Deosebit de interesante sunt lecţiile transdisciplinare, care le oferă elevilor posibilitatea de a învăța despre alte discipline, cum ar fi ştiinţele naturii, ecologie, matematică, sănătate, prin intermediul limbii engleze. În acest fel, se creează un mediu motivant, în care elevii pot să îşi manifeste propriile preferinţe şi să folosească limba engleză în mod practic, concret, pentru a avea acces la informaţii reale din domenii de interes potrivite pentru vârsta lor. De remarcat sunt şi activităţile de vizualizare ghidată, prin care se dezvoltă creativitatea elevilor, încurajându-i să îşi folosească imaginaţia şi integrând tema unităţii şi limbajul ţintă. Proiectele şi jocurile sunt ilustrate, pentru a ghida şi a încuraja elevii să pună în practică cunoştinţele şi deprinderile acumulate în fiecare unitate.

 

            La sfârşitul fiecărei unităţi se găseşte câte o lecţie de recapitulare, cu exerciţii de tip quiz, jocuri, postere sau scurte teste, ceea ce asigura recapitularea într-un mod plăcut şi distractiv. La fiecare 4 unităţi există câte o recapitulare finală şi câte o evaluare sumativă, cu descriptorii de performanţă trecuţi în subsolul paginii.

 

            Ordonarea conţinuturilor conferă manualului coerenţă şi logică, fiecare modul având o temă unitară, ce respectă recomandările şi sugestiile de contexte din programă. Totodată, temele alese sunt unele de interes pentru vârsta elevilor: obiecte de la şcoală, din clasă şi de acasă, animale, descrierea de persoane, mijloace de transport, sporturi, parcuri de distracţie.

 

            În varianta digitală a manualului sunt incluse numeroase activități de învățare bazate pe resurse multimedia, animaţii şi activităţi interactive, cu scopul de a dezvolta competențe pentru secolul XXI și de a răspunde cerinţelor actuale. Nu în ultimul rând, prezentarea grafică a manualului este foarte atrăgătoare, cu numeroase desene, ilustraţii, benzi desenate şi chiar fotografii.

 

În concluzie, manualul poate fi folosit cu succes în predarea limbii engleze la clasa a II-a, deoarece include o serie de activități atractive, dinamice, interactive și adecvate nivelului de vârstă al elevilor, în concordanță cu cerințele programei.       

 

Prof. ADELINA GRIGORESCU, Colegiul Național „Elena Cuza”, Bucureşti

Vă recomandăm şi