Regulament concurs Facebook ”Cum a petrecut OLA vacanța de iarnă”

16 ianuarie 2019

SECȚIUNEA1. Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului de desen ”Cum a petrecut OLA vacanța de iarnă este S.C. ART KLETT S.R.L, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr.79, sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr: J40/6124/02.05.2017, având cod unic de înregistrare 37479264, atribut fiscal RO și punct de lucru în București, str. Grigore Alexandrescu, nr.79, sect.1. 

SECȚIUNEA 2. Durata concursuluiși locul de desfășurare 

2.1. Perioada în care se va desfășura concursul de desene ”Cum a petrecut OLA vacanța de iarnă este 17 – 31 ianuarie 2019. ora 19:00:00.

2.2. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții

SECȚIUNEA 3. Drepturi și condiții de participare 

3.1. Concursul de desen se adresează tuturor copiilor, de 5 – 6 ani (grupa mare), din România.

3.2. Lucrările primite vor fi însoțite de acordul părintelui pentru a fi publicate.


SECȚIUNEA 4. Mecanism de desfășurare și premii

Toate lucrările primite, care au acordul părintelui, vor fi postate pe pagina oficială https://www.facebook.com/olasiprietenii/, iar participanții vor primi diplome.
Jurizarea o va face publicul, prin aprecierea lucrărilor, cu elemente symbol specific Facebook (like, love, etc).

Cele mai votate 3 desene vor fi premiate de organizator cu o carte de la editura Vlad și Cartea cu Genius, astfel:
Locul I - Dr. Seuss – O, în ce locuri minunate o s-ajungi!
Locul II - Drew Daywalt – Ziua când creioanele colorate s-au întors acasă
Locul III - Janosch – O, ce frumos e în Panama!


SECȚIUNEA 5. Răspundere 
5.1. Prin participarea la această Concurs, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Concursului, precum și toate deciziile luate de Organizator și colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului eveniment.
5.2. Organizatorul concursului și celelalte persoane fizice și/sau juridice implicate în organizarea acesteia nu sunt responsabile pentru/de situațiile în care un participant nu poate accesa campania din motive care țin de accesibilitatea pe care o are la pagina https://www.facebook.com/olasiprietenii/ precum cele care derivă din: conexiune internet, probleme cu rețeaua electrică, erori cauzate de intreruperea neașteptată a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.
5.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii concursului.

SECȚIUNEA 6. Încetarea Concursului de desene ”Cum a petrecut OLA vacanța de iarnă
6.1. Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încat organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea.

SECȚIUNEA 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
7.1.Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

7.2. Întrucat începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) SC ART KLETT și a GRUPULUI EDITORIAL ART garantează participanților:

1. că utilizează datele personale în acord cu scopul declarat al procesării,

2. că utilizează datele pentru perioada de păstrare făcută publică către persoanele vizate,

3. că utilizează datele cu respectarea tuturor drepturilor subiecților vizați, care au fost informați în prealabil despre toate aceste aspecte de mai sus, precum și de drepturile pe care le au (respectiv dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul de restricționare a procesării, dreptul de a obiecta, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate)

4. că utilizează datele cu respectarea principiilor prevăzute în art.5 din GDPR:

- legalitate, corectitudine, transparență

- limitarea scopului;

- minimizarea datelor;

- acuratețea;

- limitarea perioadei de păstrare;

- integritate și confidențialitate;

- responsabilitate

5. că ofera garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea de date cu caracter personal să fie făcută cu respectarea cerințelor prevăzute în GDPR (Regulamentul UE 2016/679), să asigure securitatea și confidențilitatea datelor și să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate, să asigure protecția împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii sau prejudicierii, pierderii sau alterării accidentale, divulgării sau accesului neautorizate și împotriva oricărei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, vă puteți adresa S.C ART KLETT SRL, la adresa de email: confidentialitate@art-educational.ro, persoana de contact: Anca Gheorghiu.

 

SECȚIUNEA 8. Litigii 
8.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.
8.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
8.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.
 

 

Încheiat și semnat astăzi, 16.01.2019

S.C. ART KLETT SRL

Director General

Dan Iacob

Vă recomandăm şi