REGULAMENT OFICIAL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA „VOUCHER MĂRȚIȘOR”

06 martie 2019

REGULAMENT OFICIAL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA „VOUCHER MĂRȚIȘOR”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

 

1.1.        Prezenta campanie intitulata „VOUCHER MĂRȚIȘOR” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de societatea comerciala SC ART KLETT SRL, identificata prin Codul Unic de Inregistrare nr. RO 37479264, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6124/02.05.2017, avand sediul social in Bucuresti str. Grigore Alexandrescu, nr.79, Corp de clădire nr.1, Sect. 1, București, reprezentată de Dan Iacob, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

 

1.2.          Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant, online, pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog, pe toată durata Campaniei.

 

1.3.          Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să își producă efectele numai după ce aceste modificări au fost comunicate participanților. Modificările vor fi aduse la cunoștinta participanților prin afișare pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DATA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI

 

2.1.     Campania se desfaşoară online, pe pagina oficială https://www.art-educational.ro/cat/1/internationale în perioada 8-10 martie 2019.

 

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

3.1.     Se consideră participant la Campanie orice persoană care cumpără online carte străină ediții internațional (de la editurile Cambridge, Delta Publishing, Difusion, Maison des Langues, Casa Delle Lingue, Klett Sprachen), de minim 70 lei, în perioada 8 martie 2019 (00:00) - 10 martie 2019 (23:59) și care folosește codul promoțional al campaniei MARTIE, în valoare de 20 lei. Toate comenzile care respectă condițiile de participare, vor beneficia de transport gratuit pentru livrarea comenzii, în perioada menționată, pe tot teritoriul României.

 

 3.2.    Pentru claritate, pentru a participa la Campanie, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele CONDIȚII:

1)                să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în Romania;

2)                să folosească în condițiile menționate mai sus voucherul promoțional cu codul MARTIE,  în valoare de 20 lei;

3)                să respecte prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Campaniei.

 

3.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida / acorda reducerea prevăzută în voucherul promoțional unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă / înșelăciune.

 

3.4.      În cadrul acestei Campanii, un participant va beneficia de o singură comandă în care poate folosi beneficiile voucherului.

 

SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

 

4.1.      Organizatorul va pune la dispoziția publicului toate titlurile de carte străină, în limita stocului disponibil, pe pagina oficială https://www.art-educational.ro/cat/1/internationale;

 

4.2.      Campania va fi activă în perioada 8 martie 2019, ora 00:00 – 10 martie 2019, ora 23:59

 

4.3.      Un cumpărător va putea beneficia de un singur voucher de reducere + transportul gratuit, din partea Organizatorului, indiferent câte comenzi va plasa pe site, în intervalul menționat;

 

4.4.       Participarea la această Campanie implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament de către participanți.

 

SECȚIUNEA 5. VOUCHERELE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 

5.1.      Voucherele oferite în cadrul Campaniei sunt următoarele: Vouchere cu valoarea individuală de 20 lei.

 

5.2.      Voucherele oferite pot fi valorificate doar online, la comenzi pe site-ul: https://www.art-educational.ro/cat/1/internationale.

 

5.3.       Un client poate folosi o singură dată voucherul promoţional în perioada de valabilitate a campaniei. Unicitatea clienţilor este dată de adresa de e-mail și numărul de telefon, completate în formularul de comandă.

 

5.4        Reducerea se acordă pe baza codului promoţional MARTIE, în format textual, menţionat în coșul de cumpărături, înainte de finalizarea comenzii.

 

5.4.      În cazul în care participanții au sub 16 ani, voucherele vor fi folosite de (părinte, bunic, etc.) care vor fi cei care vor face achiziția cărților

 

5.5.      Folosirea Voucherelor ca mijloc de plată impune declararea datelor personale ale utilizatorului. Datele personale ale utilizatorilor nu sunt folosite în scopuri comerciale, ci reprezintă un element de siguranță pentru evitarea fraudelor.

 

5.6.       Voucherul se cumulează cu alte reduceri din site, iar valoarea menționată pe acesta este reducerea garantată care se acordă.

 

ATENȚIE:

Falsificarea Voucherelor constituie fraudă.

Voucherele constituie echivalentul sumei menționate.

Voucherele nu pot fi preschimbate și nici răscumpărate.

Nu se vor accepta Vouchere pentru plata cumpărăturilor a căror valoare totală este mai mică decât valoarea de 70 de lei.

 

Art. 6.  TAXE ŞI IMPOZITE

 

6.1.      Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare - Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – în cazul în care acesta este datorat.

 

6.2.      Prin simpla participare la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

Art. 7  INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”)

 

7.1.      Editura ART KLETT, în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul acordării premiilor, în scopuri de evidență contabilă. Persoanele vizate sunt acele persoane care în cadrul Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament primesc premiile acordate de catre Organizator.

 

7.2.      Prin participarea la prezenta Campanie, persoanele vizate sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activităţile de evidență contabilă a Organizatorului și cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 

7.3.      Baza legală a prelucrării datelor personale ale persoanelor vizate de către Societate este atingerea interesului legitim urmărit de societate, respectiv de a evidenția din punct de vedere contabil acordarea premiilor în cadrul campaniei, respectându-se interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

 

7.4.      Vor avea acces la datele dumneavoastră persoanele angajate de către Societate în departamentul de contabilitate și departamentul marketing. Datele pot fi comunicate autorităţilor publice competente, în condiţiile legii. Datele sunt stocate pe durata prevăzuta de lege, iar la îndeplinirea termenului de stocare acestea sunt şterse.  Datele nu sunt transferate în străinătate.

 

7.5       Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Generală a Datelor cu Caracter Personal, respectiv beneficiaţi de (i) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatea de prelucrare a datelor personale, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul de rectificare a datelor prelucrate si de restrictionare a prelucrarii datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, (iv) dreptul de portabilitate a datelor, precum si de (v) dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale automate, în condițiile și cu limitările prevăzute de lege.

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. șau orice solicitări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate, ne puteți contacta în scris la adresa Bucuresti str. Grigore Alexandrescu, nr.79, Corp de clădire nr.1, Sect. 1, București sau la adresa de e-mail: confidentialitate@art-educational.ro

 

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa instanțelor competente sau Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro).

 

Art.8.   ÎNCETAREA / SUSPENDAREA / MODIFICAREA CAMPANIEI

 

8.1.      Organizatorul poate modifica oricând prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata Campaniei, toate modificările producându-și efectele numai după ce au fost comunicate participanților, prin afișare pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog

 

8.2.      Evenimentul poate înceta oricând, înainte de împlinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de încetare a Campaniei va fi anunțată în prealabil pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog

 

8.3.      Evenimentul poate fi suspendat oricând, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de suspendare a Campaniei va fi anunțată în prealabil pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog

 

8.4.      Drepturile și obligațiile născute înainte de data deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei nu vor fi afectate de această decizie.

 

8.5.      Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către participanți a deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei, pe site-ul https://www.art-educational.ro/blog

 

8.6.      Orice împrejurare independentă de Organizator, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data începerii prezentului Eveniment și care împiedică executarea acestuia este considerată forță majoră și exonerează de orice răspundere Organizatorul.

 

Art.9.   CONTESTAȚII

 

9.1.          Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta Campanie, în vederea sesizării Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate în desfășurarea Campaniei sau orice nerespectări ale Regulamentului, poate fi depusă online la adresa confidentialitate@art-edcational.ro, însă nu mai târziu de ora 16:00 a zilei de 11.03.2019, inclusiv. Orice sesizare depusă după trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luată în considerare. În cuprinsul sesizarii, participantii vor completa și datele de contact (i.e. adresa / email) unde răspunsul la sesizare trebuie expediat.

 

9.2.          Soluționarea sesizărilor se va efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora. Răspunsul la sesizare va fi comunicat de către Organizator, participantului, prin email, la adresa indicată în sesizarea depusă.

 

9.3.          În cazul în care în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida voucherele care nu respecta conditiile de participare.

 

9.4.          Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a campaniei, precum și în caz de abuz din partea participanților.

 

Art.10. DISPOZIȚII FINALE

 

10.1.     Participanţii la prezenta campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

 

10.2.     Odată cu înregistrarea la Campanie, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţa de Organizator.

 

10.3.     Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, în circumscripția cărora se află sediul Organizatorului.

 

 

Redactat într-un exemplar original, azi, 6 martie 2019

Organizator ART KLETT SRL

Dan Iacob

Administrator

Vă recomandăm şi